Общи Условия

  1. За да имате достъп и да използвате този Уебсайт, трябва да спазвате настоящите условия. Моля, използвайте Уебсайта единствено, ако сте съгласни с условията. Той е разработен и администриран от „Еър Трейд Къмпани“ ЕООД. Ние си запазваме правото да актуализираме и променяме тези условия. Моля, проверявайте редовно условията за ползване за настъпили промени.
  2. Всички данни, документи и илюстрации, публикувани на този Уебсайт, са собственост на „Еър Трейд Къмпани“ ЕООД. Копирането или възпроизвеждането на цялото съдържание или части от него не е позволено без писменото съгласие на „Еър Трейд Къмпани“ ЕООД.
  3. Всички марки на този Уебсайт са притежание на „Еър Трейд Къмпани“ ЕООД, освен ако не е посочено друго или ако не е налице позоваване на марка на трето лице. Забранено е неоторизираното използване на тези марки и на други материали.
  4. „Еър Трейд Къмпани“ ЕООД предоставя добросъвестно информацията на този Уебсайт.  Постоянно развиваме и актуализираме информацията. Това обаче не може да създава каквито и да е гаранции или задължения за „Еър Трейд Къмпани“ ЕООД и не освобождава Потребителя от задължението да извършва собствени проучвания. Поради това Ви препоръчваме да проверявате всяка информация, получена чрез този Уебсайт, преди да я използвате под каквато и да било форма. Както „Еър Трейд Къмпани“ ЕООД, така и третите лица, участващи в написването, разработването и изпращането на информацията, публикувана на този Уебсайт, не носят каквато и да било отговорност, в случай че в резултат от употребата на съответната информация са настъпили вреди от какъвто и да било характер. Горепосочените лица не носят отговорност и в случай на невъзможност за използване или достъп до Уебсайта или, в случай че потребителите основават своите предположения на информацията, предоставена на този Уебсайт.
  5. Цялата информация на този Уебсайт се представя във вид, подлежащ на промяна без предварително уведомление. Тази информация се предоставя в съответствие с действащото законодателство без каквато и да била гаранция за нейната пригодност за дадена цел, ненакърнимост и безопасност от компютърни вируси или други заплахи.
  6. Този Уебсайт съдържа препратки към други уебсайтове. Връзки към уебсайтове на трети страни (хиперлинкове) не могат да се считат за одобрение на сайтовете на тези трети страни от „Еър Трейд Къмпани“ ЕООД и „Еър Трейд Къмпани“ ЕООД не носи отговорност за достъпността на такива уебсайтове или тяхното съдържание. Препратките към други уебсайтове са предоставени на ползвателите на настоящата страница единствено с информативна цел. Потребителят използва връзките към тези уебсайтове по  своя преценка и изцяло на собствен риск.